İhya Vakfı

Vakıf Senedi

İHYA İLİM HİZMET VE YARDIMLAŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ

VAKIF

Madde 1-Vakfın adı İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı'dır. Kısa adı İhya Vakfı’dır.

İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2-Vakfın merkezi İstanbul’dur. Yazışma adresi: Silivrikapı Mahallesi Karakulak Sokak No:14 Kocamustafapaşa-Fatih/İstanbul’dur. Aynı yerleşim yeri içinde yönetim Kurulu kararıyla adres değişikliği yapılabilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3- Vakfın amaçları şunlardır;

 1. Türkiye'nin ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak, bilgili ve aydın gençlerin yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak,
 2. İnsanlarımızın vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı olmalarını sağlamak amacıyla milli, manevi, ahlaki, dini ve örfi gelişimleri için her türlü destekte bulunmak
 3. Yasaların öngördüğü ölçülerde eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültürel, tarihi ve dini alanlarda tesisler kurmak, kurulmuş olanları desteklemek,
 4. İnsanların aile bağlarını kuvvetlendiren, sosyal dayanışmalarını artıran, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirip çoğaltan her türlü faaliyette bulunmak,
 5. Fakir, muhtaç, kimsesiz ve düşkünlere, başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmak, bunlar için barınma, beslenme, sağlık ve eğitim tesisleri kurmak
 6. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yurtiçi ve dışında akademik eğitim almalarını sağlamak, bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını teşvik etmek, çalışmalarını yayınlamak
 7. Fakir gençlere evlenme ve iş kurma yardımlarında bulunmak.
 8. Türk ve İslam sanat ve kültürünü araştırmak, tanıtmak, maddi ve manevi kültür zenginliğimizi araştırarak bu araştırmaları basmak, yaymak
 9. İbadethane, okul ve külliyeler inşa etmek, bunların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması hususunda maddi yardımlarda bulunmak.
 10. Halkın insan ve çevre sağlığı konusunda bilgilendirilmesi için araştırma ve çalışmalarda bulunmak, bu amaçla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak
 11. Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi ilişkiler kurmak, yardımlaşmada bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4- Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat dahilinde;

 1. vakıf amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar, konferanslar, ilmi ve kültürel toplantılar, anma günleri düzenler, basılı yayınları hazırlar, bu konularda çalışma yapanlara destek olur, tesisler kurar,
 2. Vakıf amaçları doğrultusunda kütüphaneler, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, enstitüler, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (Anaokulu, Kreş, ilk,orta,Yüksek okul vs.) kurslar, yurtlar, aşevleri, huzurevleri, yaşlı ve özürlü bakım evleri, sağlık ve sosyal yardım tesisleri, sportif tesisler kurar ve işletir, eğitim ve kültür amaçlı yurt içi ve dışı seyahatler düzenler,
 3. Vakfa gelir elde etmek amacıyla işletmeler, şirketler kurar, kurulmuşlara ortak olur,
 4. Her seviyedeki öğrencilere burs ve sosyal yardımlarda bulunur, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik, yakacak, vb. her türlü yardımı sağlar,
 5. Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer vakıf ve benzeri kurum ve kuruşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunur,
 6. Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere mevzuata uygun her türlü tasarrufta bulunur.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı Kurucusu İbrahim Yıldırım tarafından vakfa tahsis edilen 150.000 (YÜZELLİBİN) Türk Lirası nakitten ibarettir.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Yüksek İstişare Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 8- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9- Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim kurulunu seçmek,
 2. Denetim kurulunu seçmek,
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 9. Kendi üyeleri arasından 3 yıl süre ile bir başkan ve bir başkan vekili seçmek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Bütçe ve çalışma raporlarının görüşülmesi ve onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, mütevelli heyet başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (5) üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı,genel sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, mütevelli heyet tarafından yeni üye seçilir. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (6) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı ( 3 ) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan üye yerine mütevelli heyetçe yeni üye seçilir. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Madde 15: Yüksek İstişare Kurulu, vakfın istişare organı olup, sahasında üstün araştırma ve çalışmalarda bulunan kişiler ile vakfa maddi ve manevi katkıları bulunan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilecek kişilerden teşekkül eder.

Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır ve tavsiye mahiyette kararlar alır.

HUZUR HAKKI

Madde 16- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 18- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

ONURSAL ÜYELİK

Madde 19- Vakfa ve vakfın amaçlarına yaptığı ya da yapacağı hizmetler ve üstün katkılardan dolayı yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetin oybirliği ile aldığı karar neticesinde belirli kişilere onursal üyelik payesi verilebilir. Mütevelli heyetin oy çokluğu kararı ile onursal üyelik sona erdirilebilir. Bu üyelerin oy hakları yoktur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 20- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkemece verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 21- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı İlim Yayma Cemiyeti’ne devredilir.

Vakfın sona ermesi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkemece verilecek karar ile mümkündür.

VAKIF KURUCUSU

Madde 22- Vakfın kurucusu İbrahim Yıldırım’dır. Vakfın kuruluş varlığı kurucusu tarafından banka hesabına bloke edilen 150.000 (YÜZELLİBİN) Türk Lirası nakitten ibarettir.

MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Madde 23- Mütevelli Heyet Üyeleri aşağıda adları yazılı kişilerdir.

 1. İbrahim Yıldırım
 2. Bahattin Aytaş
 3. İbrahim Bilen
 4. Necati Çelik
 5. Ahmet TAŞÇI
 6. Hilal Yıldırım
 7. Meheddin Yıldırım

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 1. Bahattin Aytaş
 2. Ömer Sevban Ceylan
 3. Yavuz Baysan
 4. Yakup Işık
 5. Nurullah Er
 6. Hilal Yıldırım
 7. İbrahim Bilen

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Hüseyin Tepe yetkili kılınmıştır

İhya Vakfı
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Bilgi almak için bu hattı kullanabilirsiniz.
WhasApp Bilgi Hattı
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Bağışta bulunmak ve hafızları desteklemek için bu hattı kullanabilirsiniz.
WhasApp Bağış Hattı